Termenii şi condiţiile de mai jos se referă la înscrierile în cadrul site-ului victoriei.ro şi participarea la cursurile şi evenimentele din programa Fundaţiei. Pentru a avea toate informaţiile legate de condiţiile înscrierii şi participării la cursurile Fundaţiei Calea Victoriei, vă rugăm să citiţi cu atenţie cele de mai jos. În cazul în care aveţi întrebări sau nelămuriri, vă rugăm să ne contactaţi la: +40 735 863 845

Prin completarea şi trimiterea formularului de înscriere ce apare pe victoriei.ro, cursantul se înscrie la cursurile sau evenimentele care figurează în programa fundaţiei, şi răspunde pentru corectitudinea datelor furnizate de el. Adresa de e-mail sau numărul de telefon indicat greşit atrage după sine neînregistrarea înscrierii, dat fiind faptul că fundaţia nu poate contacta cursantul.

Cum mă înscriu online:

Butonul de înscriere este amplasat în partea dreaptă a paginii de prezentare a fiecărui curs sau eveniment, sub detaliile despre curs. Înainte de a vă înscrie, vă rugăm să citiţi cu atenţie detaliile: domeniu, lector (CV), data de începere (perioada derulare), frecvenţa,  vârsta minimă cursant, taxa de curs, loc de desfăşurare şi număr maxim de locuri la curs (unde este cazul). Pentru a vă înscrie la un curs sau un eveniment al fundaţiei trebuie să daţi click pe butonul ÎNSCRIE-TE şi să completaţi câmpurile care figurează în mesajul de înscriere.

Preţul cursurilor:

Toate preţurile afişate pe site sunt în RON şi, în cazul cursurilor (atelierelor), sunt exprimate per modul (număr total şedinte la cursuri, inclusiv materiale de lucru, unde este cazul). Locurile la cursuri şi evenimente de pe site-ul victoriei.ro sunt disponibile în limita locurilor existente în sala de curs, având în  vedere că există şi o categorie de bursieri (elevi şi studenţi).

Modalităţi de plată:

Plata în numerar, cu cardul sau în conturile bancare ale FCV

Plata în numerar sau cu cardul se face în lei, integral, la achitarea cursului/ evenimentului de la sediul victoriei.ro. După înscrierea pe mail la curs, următorul pas este achitarea taxei în cont sau la sediul fundaţiei. Confirmarea încasării taxei în contul fundaţiei este realizată în scris (prin mail) în momentul încasării, dacă plata este efectuată în cont. Locul la curs sau eveniment se reţine în momentul recepţionării plăţii în contul fundaţiei.

 Condiţii de returnare a taxei de curs:

Returnarea taxei de curs se poate face numai dacă retragerea (anunţarea în scris a imposibilităţii de a participa la curs /eveniment) este anunţată cel târziu cu 3 zile înainte de data de începere/ data evenimentului.

În cazul în care retragerea se face după începerea cursului, suma aferentă taxei de curs nu se returnează, deoarece locurile la ateliere sunt limitate şi taxele reprezintă costurile pentru realizarea atelierelor inclusiv onorariul lectorului şi materialele de curs.

Obligaţii:

Pentru a oferi informaţii actualizate victoriei.ro va realiza periodic modificări în conţinutul site-ului, schimbările referindu-se la informaţii despre cursuri, descrieri, poze, preţuri etc. Preţurile de pe site se pot modifica în funcţie de costurile aferente unui curs şi onorariile lectorilor.                                                                                                                                                           Victoriei.ro nu este răspunzătoare pentru prejudiciile generate de conexiunea de internet, în utilizarea, copierea sau afişarea conţinutului site-ului declinându-şi de asemenea răspunderea, pentru orice dezavantaje care pot surveni din cauza unor erori de software sau alte defecţiuni tehnice apărute la server.

Politica de confidenţialitate:

Victoriei.ro se angajează să nu transmită datele personale ale utilizatorilor site-ului către terţi şi să le folosească numai în scopul stabilirii contactului cu cursanţii săi, precum şi în scopul informării acestora asupra aspectelor legate de funcţionarea site-ului şi a ofertelor acestuia. Fundaţia va reţine datele personale şi le va folosi în scopul informării utilizatorilor privind programa de pe victoriei.ro şi a trimiterii prin mail de REMINDERE pentru plata curs şi/sau pentru începere curs, celor înscrişi la respectivul curs.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Fundaţia Calea Victoriei prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul European 679/2016 (GDPR) şi legislaţia naţională în vigoare.

Prin comunicarea datelor cu caracter personal persoanele vizate îşi exprimă acordul expres şi neechivoc, ca datele lor cu caracter personal să intre în baza de date a Fundaţiei cu scopul comunicării programei de cursuri şi a proiectelor culturale şi educative.

Datele cu caracter personal colectate şi prelucrate nu vor fi dezvăluite către terţi, cu excepţia cazurilor în care Fundaţia are obligaţia de a dezvălui datele în temeiul legislaţiei în vigoare.

Persoanele vizate au următoarele drepturi:

Dreptul de acces la date al persoanei vizate
Persoana vizată va avea dreptul să obţină o confirmare cu privire la faptul că datele cu caracter personal care o privesc sunt prelucrate sau nu, şi să aibă acces la acele date cu caracter personal, inclusiv la următoarele informaţii:
–          scopul prelucrării
–          categoriile de date cu caracter personal vizate;
–          destinatarii, în special destinatarii din ţări terţe;
–          durata preconizată de stocare a datelor cu caracter personal sau criteriile utilizate pentru stabilirea acelei durate
–          existenţa dreptului de a solicita operatorului să rectifice respectivele date cu caracter personal, să le şteargă sau să restricţioneze prelucrarea lor sau existenţa dreptului de a se opune acelei prelucrări (în mod clar şi separat de alte informaţii);
–          dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere;
–          în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, sursa acestora;
–          în cazul transferului către ţări terţe, de asemenea, măsurile de protecţie corespunzatoare adoptate.
 

Dreptul de rectificare a datelor

Persoana vizată are dreptul:
–          pentru rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care îl/o privesc, fără întârzieri nejustificate,
–      să obţină completarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare
Operatorul va comunica rectificarea datelor cu caracter personal fiecărui destinatar, cu excepţia cazurilor în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau implică un efort disproporţionat de mare.
 

Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Persoana vizată va avea dreptul de a şterge datele cu caracter personal care o privesc, din urmatoarele motive:
–          datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod;
–          persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia s-a efectuat prelucrarea;
–          persoana vizată aduce obiecţii prelucrării;
–          datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
–          datele cu caracter personal trebuie să fie şterse pentru a se conforma unei obligaţii legale;
Operatorul nu este obligat să şteargă datele cu caracter personal dacă prelucrarea este necesară:
–          pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare şi de informare;
–          pentru respectarea unei obligaţii legale sau pentru îndeplinirea unei sarcini efectuate în interes public sau în exercitarea autorităţii publice cu care este investit operatorul;
–          din motive de interes public în domeniul sănatăţii publice (articolul 9 alineatul (2) literele (h) si (i), precum şi articolul 9 alineatul (3) ale regulamentului);
–          în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri ştiinţifice sau de cercetare istorică, în scopuri statistice, în masura în care dreptul de ştergere a datelor este de natură să facă imposibilă sau să prejudicieze grav atingerea obiectivelor acelei prelucrări; sau
–          pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicarilor legale.
În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal şi este obligat, în urma unei cereri a persoanei vizate, să le şteargă, ţinând cont de tehnologia disponibilă şi de costul punerii în aplicare, va trebui să ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii şi destinatarii care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ştergerea de către aceştia a oricăror link-uri sau a oricăror copii sau replicări ale datelor cu caracter personal.
 

Dreptul la restricţionarea prelucrării

Operatorul va restricţiona prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanei vizate în următoarele cazuri:
–          exactitatea datelor cu caracter personal este contestată de persoana vizată, pe o durată care permite operatorului să verifice acurateţea datelor cu caracter personal;
–          prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal şi solicită în schimb restricţionarea utilizării lor;
–          operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar datele cu caracter personal sunt solicitate de persoana vizată pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale;
–          persoana vizată a formulat obiecţii cu privire la prelucrarea pe baza unei sarcini efectuate în interesul public sau pentru interesele legitime ale operatorului sau ale unei terţe părţi, pe durata verificării prin care se stabileşte dacă motivele legitime ale operatorului sunt superioare celor ale persoanei vizate.
În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal a fost restricţionată, acele date cu caracter personal pot fi doar stocate. Prelucrarea ulterioară este posibilă numai:
–          cu acordul persoanei vizate;
–          pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor revendicări legale sau pentru protejarea drepturilor altei persoane fizice sau juridice;
–          din motive de interes public al unui Stat Membru.
Operatorul este obligat să informeze fiecare destinatar despre restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau ar presupune un efort disproporţionat de mare.
 

Dreptul la portabilitatea datelor

Persoana vizată are dreptul să transmită datele cu caracter personal care îl privesc de la un operator la altul (în cazul în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic), dacă prelucrarea se face pe baza consimţământului persoanei vizate sau pe baza contractului în cadrul căruia persoana vizată este parte contractantă, iar prelucrarea se face prin mijloace automatizate. Este imperativ ca transmiterea datelor cu caracter personal să nu afecteze în mod negativ drepturile şi libertăţile celorlalţi.
Persoana vizată are dreptul să obţină datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obişnuit şi care poate fi citit de calculator.
 

Dreptul de a obiecta

Persoana vizată va avea dreptul să se opună, în orice moment, din motive legate de situaţia sa specifică, prelucrării datelor cu caracter personal în scopul:
–          îndeplinirii unei sarcini efectuate în interes public sau pentru interesele legitime ale operatorului sau ale terţei părţi, inclusiv elaborarea profilurilor;
–          comercializării directe, inclusiv elaborarea profilurilor, în măsura în care este legată de o astfel de comercializare directă (în acest caz datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în scopul comercializării directe);
–          cercetării ştiinţifice sau istorice.

La cererea oricărei persone vizate, Fundaţia va asigura acesteia exercitarea drepturilor sale. În vederea exercitării acestor drepturi, persoana vizată va transmite o cerere scrisă, datată şi semnată către Fundaţia Calea Victoriei, la adresa Bld Dacia, nr 78, în atenţia Directorului Administrativ.