Regulamentul oficial al concursului „Fundaţia Calea Victoriei” – Humanitas Sibiu
 

Secţiunea 1. ORGANIZARE

(1) Organizatorii concursului: FUNDAŢIA CALEA VICTORIEI 2007, cu sediul în str. C.A.Rosetti nr. 47, etaj 1, sect. 2 , Bucureşti, Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor 20/17.09.2007, C.I.F. 22498403, CONT IBAN: RO02BRDE445SV93905814450, Banca BRD – GSG, Bucureştii Noi -, Preşedinte: dna Sandra Ecobescu (denumit în continuare Organizatorul), cu sprijinul LIBRĂRIILE HUMANITAS S.A., cu sediul social în Bucureşti, Sector 1, Piaţa Presei Libere nr. 1, bloc Corp C, Etaj 1, telefon: 021/408.83.66/(67)/(68), fax: 021/408.83.65, e-mail: [email protected], înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/9885/1993, cod de înregistrare fiscală RO 4282788, legal reprezentată de dl. Ion Trupină, Director General, în calitate de Co-Organizator, ambele denumite în cele ce urmează Organizatorul sau Organizatorii, după caz.

(2) Decizia de derulare a concursului conform regulilor din prezentul Regulament este finală şi obligatorie pentru toţi Participanţii.

(3) Acest Regulament Oficial este întocmit şi este făcut public conform legislaţiei aplicabile în România.

(4) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica unilateral acest Regulament, respectând condiţiile legale şi făcând publicitatea necesară în legătură cu o asemenea potenţială modificare.

(5) Regulamentul este disponibil pentru orice solicitant, în mod gratuit, pe pagina de Facebook a librăriilor participante (Librăria Humanitas Sibiu), aparţinând societăţii Librăriile Humanitas S.A., în secţiunea #Notes, şi pe pagina de internet a Fundaţiei Calea Victoriei, la adresa https://www.fundatiacaleavictoriei.ro/.

(6) Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare şi/sau cu rol informativ. Informaţiile pe care astfel de materiale le pot conţine vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

(7) Participarea la prezentul concurs nu presupune nicio taxă de participare sau vreun alt aport în bani; aceasta se face în mod gratuit pentru toţi participanţii ce îndeplinesc regulile de participare, pe toată durata campaniei.

Secţiunea 2. LOGISTICA ŞI DURATA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

(1) Concursul este organizat exclusiv pe teritoriul României şi derulat în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Perioada de desfăşurare este 11.05.2020 – 17.05.2020 (ora 00:00).

(2) Premiul acordat în cadrul acestei campanii trebuie revendicat în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial; în caz contrar, nu mai este datorat de către Organizator.

Secţiunea 3. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS

(1) Concursul se adresează tuturor persoanelor fizice cu vârsta de peste 16 ani, cetăţeni rezidenţi în România, (denumite în continuare „Participanţii”). Premiul acordat reprezintă un (1) voucher pentru un (1) curs la alegere din programul Fundaţiei Calea Victoriei şi o carte publicată de una dintre editurile Grupului Humanitas (Editura Humanitas sau Editura Humanitas Fiction).

 (2) Nu pot participa la acest concurs angajaţii LIBRĂRIILE HUMANITAS S.A. şi angajaţii FUNDAŢIEI CALEA VICTORIEI 2007.

(3) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a înlătura orice tentativă de fraudă prin restricţionarea accesului de participare la această campanie persoanelor care încearcă să fraudeze. Orice persoană care încearcă să fraudeze va fi descalificată şi va pierde dreptul de a participa la concurs, pe toată durata de desfăşurare.

(4) Se înţelege prin tentativă de fraudă inclusiv crearea de conturi multiple şi înscrierea acestora în campanie.

(5) Participarea la acest concurs presupune cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

Secţiunea 4. MECANISMUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

(1) Campania se desfăşoară prin intermediul paginilor oficiale de Facebook ale Librăriilor Humanitas S.A. (Librăria Humanitas Sibiu), iar înscrierile în campanie se vor face în mod automat prin îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii de către Participanţi:

  1. Să posteze în comentarii la postarea de concurs titlul cursului din programul Fundaţiei Calea Victoriei la care doresc să participe în cazul în care vor fi desemnaţi câştigători (concurs care să aibă data de începere ulterioară anunţării câştigătorului) şi să menţioneze în comentarii doi prieteni pe care îi invită să participe la concurs.
  2. Să posteze comentariile de concurs în perioada 11.05.2020 – 17.05.2020 (ora 00:00).

Desemnarea câştigătorului se va face în data de 18.05.2020, prin tragere la sorţi, prin intermediul unei platforme de tip random.org. Pentru validarea Câştigătorilor, aceştia trebuie să trimită, în termen de şapte zile lucrătoare de la data publicării postării ce conţine numele câştigătorilor pe pagina de Facebook Librăria Humanitas Sibiu, prin mesaj privat către pagină, următoarele date de identificare: numele, prenumele, numărul de telefon, adresa unde urmează să fie expediată cartea şi adresa de e-mail. În cazul în care Câştigătorul nu răspunde în termen de şapte zile lucrătoare de la data publicării numelui său în postarea ce anunţă câştigătorii, se va realiza validarea participantului selectat ca rezervă, iar acesta trebuie să trimită datele pentru validare în termen de cinci zile lucrătoare şi să îndeplinească toate condiţiile mai sus menţionate.

Persoanele care nu trimit datele solicitate în termenul specificat în Regulament pentru a fi validate sau cele care nu pot fi validate pentru că nu îndeplinesc condiţiile prezentului Regulament pierd premiul şi nu pot solicita compensarea acestuia sub nicio formă.

Câştigătorii vor fi anunţaţi prin intermediul unei postări pe pagina de Facebook a Librăriei Humanitas Sibiu, în data de 18 mai 2020. În cazul în care câştigătorii nu vor trimite datele solicitate prin mesaj privat în termenul specificat, Administratorul paginii va trimite un mesaj privat pentru a le reaminti că premiul trebuie validat. După expirarea termenului, aceştia nu vor mai putea solicita validarea premiului.

Secţiunea 5. REGULI DE PARTICIPARE LA CONCURS

(1) Nu vor fi luaţi în considerare şi nu se vor califica în campanie: acei Participanţi care încalcă: a) Regulamentul; b) regulile de înscriere în campanie; c) politica generală a companiei privind comunitatea de pe paginile de Facebook ale Librăriilor Humanitas.

(2) Nu vor fi luate în considerare date trimise de Participanţi cu conţinut obscen, defăimător, ameninţător, pornografic, de hărţuire sau care încalcă legislaţia în vigoare; acei Participanţi vor fi descalificaţi şi li se va restricţiona accesul pe pagină.

(3) Nu vor fi luate în considerare acţiunile care nu se încadrează în condiţiile prevăzute în prezentul Regulament.

Secţiunea 6. PREMII

(1) În cadrul acestui concurs, câştigătorii primesc câte un curs la alegere din programul Fundaţiei Calea Victoriei din luna mai (care să aibă data de începere ulterioară alegerii câştigătorului) şi o carte publicată de una dintre editurile Grupului Humanitas – Editura Humanitas sau Editura Humanitas Fiction.

(2) Câştigătorii premiului oferit în cadrul acestui concurs NU au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiului sau de a-l schimba cu alte bunuri, nici să solicite schimbarea parametrilor / caracteristicilor premiului sau să-l cedeze altor persoane; dacă aceştia doresc să renunţe la premiu, atunci Organizatorul va dispune de premiu conform intereselor sale.

Secţiunea 7. ÎNCETAREA ÎNAINTE DE TERMEN A CAMPANIEI

(1) Campania poate înceta înainte de termen în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului de a continua Campania. Situaţiilor avute în vedere de acest aliniat le sunt asimilate şi actele de putere publică ale unei instanţe competente sau ale altei autorităţi publice competente.

(2) În situaţiile avute în vedere în Secţiunea 7 (1), Organizatorul nu are nicio obligaţie către Participanţi cu privire la returnarea unei sume băneşti sau plata unei sume băneşti cu titlu de despăgubire sau altele asemenea. Încetarea înainte de termen a campaniei urmează a fi adusă la cunoştinţa publică în modalităţile prevăzute în prezentul Regulament.

Secţiunea 8. LITIGIILE ŞI LEGEA APLICABILĂ

(1) Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, şi Participanţi, pe de altă parte, se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu este posibilă, vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente de la sediul Organizatorului.

(2) Organizatorul şi Administratorul paginii sunt îndreptăţiţi să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii sau imaginea Organizatorului.

Secţiunea 9. RESPONSABILITATE

(1) Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru corectitudinea datelor înregistrate de Participanţi pe paginile de Facebook ale Librăriei Humanitas Sibiu sau pentru eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către Participanţi în legătură cu această campanie.

(2) Organizatorul nu este responsabil pentru eventualele defecţiuni tehnice ce apar independent de voinţa sa, defecţiuni care pot conduce la întreruperea funcţionării canalului de înscriere la campanie (platforma Facebook). În eventualitatea unei astfel de întreruperi, înscrierile se vor relua după remedierea defecţiunilor.

(3) Fundaţia Calea Victoriei şi Librăria Humanitas Sibiu nu au nicio asociere cu Facebook. Facebook nu sponsorizează, nu administrează şi nu promovează în niciun fel produsele Fundaţiei Calea Victoriei sau ale Librăriei Humanitas Sibiu şi/sau prezenta campanie.

Secţiunea 10. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(1) Organizatorul colectează şi prelucrează datele cu caracter personal ale participanţilor la campanie în scopul selecţionării câştigătorilor, alocării premiilor şi centralizării de rapoarte statistice cu privire la consumatori, precum şi al comunicării cu dumneavoastră şi alte persoane în legătură cu acest concurs. Temeiul prelucrării este consimţământul persoanei vizate, exprimat prin înscrierea la campanie.

Prin participarea la această campanie, participanţii pot fi/nu pot fi de acord ca datele lor personale să intre în bazele de date ale Organizatorului şi ale Co-organizatorului, acestea putând fi folosite pentru activităţile de marketing ale acestora.

(2) Organizatorul şi Co-organizatorul se obligă ca datele personale transmise de participanţi să nu fie difuzate către terţi sau în străinătate, cu excepţia persoanelor implicate în organizarea campaniei sau a operatorului de marketing direct al Organizatorului şi al Co-organizatorului.

(3) Datele personale prelucrate vor fi nume, prenume, număr de telefon, adresă şi adresă de mail ale Participanţilor, cont de Facebook Participanţi.

(4) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anunţa public numele participanţilor câştigători şi premiile câştigate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(5) Pentru a determina perioada pentru care datele personale vor fi prelucrate şi păstrate, luăm în considerare durata campaniei, precum şi termenele de arhivare prevăzute de dispoziţiile legale în materie. Dacă doriţi mai multe informaţii despre cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail [email protected] şi [email protected].

În cazul în care vă retrageţi sau limitaţi consimţământul înainte de finalizarea campaniei, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligaţii legale de a prelucra aceste date cu caracter personal şi/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).

Retragerea consimţământului înainte de finalizarea concursului implică retragerea participării dumneavoastră la acest concurs.

(6) Participanţii au următoarele drepturi, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date: dreptul la informare; dreptul de acces; dreptul la rectificarea datelor; dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”); dreptul la restricţionarea prelucrării; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul la opoziţie; dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri; dreptul la retragerea consimţământului; dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal; dreptul la o cale de atac judiciară.

În vederea exercitării drepturilor prevăzute mai sus, persoana vizată va înainta Organizatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, către adresa de e-mail [email protected] şi [email protected].

În cerere, solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

Organizatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate în termen de 30 de zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului de a i se comunica informaţiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

(7) De asemenea, câştigătorii au opţiunea de a-şi exprima printr-un acord scris consimţământul expres şi neechivoc ca imaginea lor – numele, fotografia – să fie/să nu fie făcută publică şi să fie/să nu fie folosită de Organizator în diverse materiale tipărite, audio, video pentru promovarea campaniei.

(8) Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu Dispoziţiile Regulamentului UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

(9) Prin participarea la acest concurs, prevederile prezentului Regulament sunt acceptate de Participanţi.

Secţiunea 11. DISPOZIŢII FINALE

(1) Prezentul Regulament reprezintă un set de condiţii minimale pe care Participanţii la campanie trebuie să le îndeplinească pentru a fi consideraţi eligibili şi pentru a participa la prezenta campanie.

(2) Eventualele cazuri neprevăzute în prezentul Regulament se vor soluţiona prin decizii ale Organizatorului şi Co-organizatorului, acestea fiind obligatorii pentru Participanţi.

(3) Orice corespondenţă purtată pe platforma electronică în cadrul campaniei şi care este de natură să încalce sau să fie contradictorie cu prevederile Regulamentului Oficial este considerată nulă şi neavenită, neputând avea caracter probator.

(4) Eventualele contestaţii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe adresa Organizatorului şi Co-organizatorului sau pe email la ([email protected]) şi ([email protected]) până la data la care acest Regulament produce efecte. După această dată, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio contestaţie.

(5) Contestaţiile trebuie să fie făcute în scris şi să fie însoţite de documente care să justifice acest demers, în caz contrar Organizatorul le va respinge, fără vreo altă formalitate.

(6) După expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, aşa cum este precizat mai sus, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio contestaţie, aceasta fiind considerată tardivă.

(7) Contestaţiile care respectă termenii şi condiţiile de mai sus vor primi un răspuns din partea Organizatorului în termen de 30 zile lucrătoare de la data trimiterii. Decizia Organizatorului va fi definitivă pentru contestatar.


Newsletter

Abonează-te la newsletterul nostru pentru a primi pe email informaţii despre cele mai noi ateliere şi evenimente!